POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

Pedagogická psychologie pro učitele

Kód: EM0328318
Značka: Grada
472 Kč
Skladem (1 ks)
Psychologie ve výchově a vzdělávání

Detailní informace

Detailní popis produktu

Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích.
Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například:
* charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy
* problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení
* vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování
* diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy
* otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb
* psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti
* pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění
* problematika agrese a podpory prosociálního chování
Kniha je určena především studentům pedagogických oborů, množství nových podnětů v ní však najdou také stávající učitelé, vychovatelé, trenéři, mistři odborné výuky, sociální pedagogové a psychologové působící na děti a mládež.

Z obsahu
Předmluva
1. Pojetí pedagogické psychologie a vývoj oboru (Richard Jedlička)
1.1 Vymezení předmětu pedagogické psychologie a proměny obsahu
2. Pedagogická psychologie v mezioborových vztazích (Richard Jedlička)
2.1 Vztah k psychologii, pedagogice a dalším vědám
3. Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru (Jaroslav Koťa)
3.1 Sociálněpsychologický náhled na vzdělávání a školský provoz
Škola jako specifická sociální instituce
3.2 Socializace a její různá pojetí
Činitele socializace
Psychodynamická teorie socializace
Socializace v konceptu interakcionistické psychologie
Sociologizující a kritické pedagogické teorie socializace
Od pedagogiky osvobození k antipedagogickému hnutí
3.3 Sociální a interpersonální percepce
Utváření dojmů o druhých lidech
Potřeba předvídat a pochopit druhé
Konstrukce představ o druhém u George Kellyho
Teorie vývoje konceptuálního systému O. J. Harveyho
Obecné principy interpersonální percepce
Kauzální atribuce
Zkreslující mechanismy ve vnímání druhých osob
Stereotypy
3.4 Postoje, jejich utváření a funkce
Definice postojů
Postoj a jeho odlišnost od příbuzných termínů
Analýza postojů
Funkce postojů
Utváření postojů
Změny postojů
Praktický příklad změn postojů
Osobnost a měnitelnost postojů
Změny postojů v závislosti na členství ve skupině
Teorie kognitivní disonance a změny postojů
Změny postojů pod vlivem nových informací a přesvědčování
3.5 Komunikace v pedagogickém procesu
Komunikace a problém porozumění
Symetrie, asymetrie a metakomplementarita v mezilidské komunikaci
Neverbální komunikace
Nepřiměřené formy mezilidské komunikace
Komunikace školy s veřejností
3.6 Konfliktní situace a možná řešení
Typologie konfliktů
Reakce na konfliktní situace
Důsledky odkládání, váhavého a špatného řešení konfliktů
Než se pustíte do řešení konfliktních situací
Co pomáhá, aby konflikty byly smysluplně zvládnuty
3.7 Agrese, agresivita a hostilita
Problémy s teoriemi agrese
Agresivita ve školním prostředí
3.8 Prosociální chování a nezištná pomoc
3.9 Svět lidského společenství a spiritualita
4. Psychologické otázky učení (Richard Jedlička)
4.1 Vymezení procesu učení
4.2 Přehled učebních procesů
Imprinting – učení se na základě vtiskování
Habituace – učení přivykáním
Asociační učení – klasické podmiňování a operantní podmiňování
Imitace – nápodoba, observační učení
Heuristické učení – učení se řešením problémů, vhledem
Řízené učení
5. Psychologické otázky školního vyučování (Richard Jedlička, Jan Slavík)
5.1 Vymezení pojmu „vyučování“ a jeho cílů (Richard Jedlička)
5.2 Komponenty vyučovacího procesu (Richard Jedlička)
5.3 Obsah vzdělávání, výběr a uspořádání učiva (Jan Slavík)
Obsah ve světě a znalost obsahu v lidské mysli: od neznalosti k porozumění a dorozumění
Hodnota vzdělávacího obsahu aneb „Co stojí za učení“
Obsah jako „totéž v jiném“ a obsah z perspektivy první osoby
Zvládání obsahu jakožto úloha, její vztah k cíli učení a učení k porozumění
Intencionalita a podmínky satisfakce: obecné předpoklady pro zvládání obsahu
Od podnětu k výrazu a zase zpátky: sdílení obsahu a kultura s jejími obory jako jeho podmínka
Obor a vzdělávací obor – specializovaná součást kultury a kontext pro hluboké porozumění obsahu
Operační izomorfismus – jednota v rozmanitosti aneb
Tentýž obsah na tři různé způsoby
Operační izomorfismus v akci: konceptová integrace
Úloha představ při konceptové integraci
Konceptová integrace v učebních úlohách
Mentalizace – dispoziční podmínka pro porozumění obsahu a dorozumění se o něm
Mentální prostor – instrumentální podmínka pro porozumění obsahu a dorozumění se o něm
Společenství myslí – intersubjektivní podmínka i výsledek učebních úloh
Mentální schéma – subjektivní podmínka i výsledek učebních úloh
Sdílení mentálních schémat: pohyb mezi prekoncepty a konceptem
Od schopnosti porozumět obsahu přes strukturaci obsahu v učebních úlohách ke kurikulu a kurikulárním dokumentům
Instrumentální izomorfismus: podmínka pro tvorbu učebních úloh jako základních jednotek kurikula
„Vzdělávací most“ – poznávací pohyb na spojnici mezi instrumentální a žákovskou zkušeností
Na spojnici mezi praxí a znalostí obsahu: vztahy mezi extenzemi a intenzemi a jejich funkce v učebních úlohách
Realizace kurikula prostřednictvím učebního prostředí a tři základní okruhy pro hodnocení kvality výuky
O hodnocení didaktické kvality učebního prostředí aneb
Učitel jako tvůrce či spolutvůrce výuky a jako její výzkumník
Model hloubkové struktury výuky a jeho využití při didaktické analýze kvality učebního prostředí
5.4 Psychosociální klima ve vyučování (Richard Jedlička)
5.5 Hodnocení a klasifikace ve vyučování (Jan Slavík)
Hodnocení žáků
Hodnocení jako informace a jako podmínka kvality výuky
Hodnocení žáků ovlivňuje kvalitu výuky
Odcizené hodnocení
Autonomní hodnocení – žákovo vlastní hodnocení jako vzdělávací cíl
Heteronomní hodnocení na pomoc žákovské autonomii: formativní hodnocení
Pravidlo SIR a obecné cíle hodnocení žáků
Generální nároky na hodnocení žáků
Sumativní hodnocení – problémy i výhody kvantifikace při hodnocení žáků
Formativní hodnocení jako cesta k žákovské hodnoticí autonomii
Formativní hodnocení jako průvodce žákova řešení učebních úloh
Hodnoticí kritérium jako opěrný prvek formativního hodnocení
Kritérium vymezuje podproblémy
Kvalita činnosti a užívání kritérií hodnocení – vstřícné a zprostředkující pojetí
Obecná a konkrétnější kritéria
Od kritérií nazpět k formativnímu hodnocení
5.6 Předpoklady žákova učení a školní úspěšnosti (Richard Jedlička)
5.7 Osobnost učitele a význam autority (Richard Jedlička)
5.8 Plánování a vyhodnocování vlastní pedagogické činnosti (Richard Jedlička)
6. Psychologické otázky výchovného působení (Richard Jedlička)
6.1 Vymezení pojmu výchova
6.2 Rodina, její vliv na sebepojetí a socializaci
Rodina jako základní vztahový systém
Vztahy s mateřskou osobou a časná péče o dítě 5
Počátky separace od mateřské osoby a emancipace
Pozice dítěte v rodině a osvojovaný životní styl
6.3 Pedagogicko-psychologické aspekty výchovného stylu
Výchova ochranitelská a rozmazlující
Výchova autoritářská, direktivní
Výchova libertinská, extrémně volná
Výchova demokratická, směřující k sebevýchově
6.4 Vadné socializační působení a vznik syndromu CAN
7. Pedagogicko-psychologická diagnostika (Richard Jedlička)
7.1 Diagnostické disciplíny, jejich obsahy a cíle
7.2 Evaluace a její typy
Význam evaluace ve školství
7.3 Vymezení pedagogicko-psychologické diagnostiky
7.4 Diagnostika orientovaná na dítě či dospívajícího
7.5 Diagnostika orientovaná na pedagogického pracovníka
7.6 Diagnostika orientovaná na podmínky výchovně-vzdělávací činnosti
8. Výchovné poradenství a jeho organizace (Richard Jedlička)
8.1 Vývoj výchovného poradenství a organizace poradenských služeb
8.2 Školská poradenská a preventivně výchovná zařízení
Pedagogicko-psychologické poradny
Speciálně pedagogická centra Střediska výchovné péče
8.3 Poradenské služby ve školách
9. Výzkumné metody a diagnostické postupy (Richard Jedlička) 3
9.1 Pedagogicko-psychologický výzkum a diagnostika, jejich formy, metody a cíle Výzkum
9.2 Metody a postupy užívané v pedagogické psychologii i v pedagogice
Pozorování
Posuzovací stupnice
Rozhovor
Žákovská anamnéza
Dotazník
Ověřování výsledků učení ústním zkoušením
Didaktické testy
Rozbor žákovské písemné práce
Analýza produktů žákovské činnosti
Analýza pedagogické dokumentace
Orientační sociometrická šetření
Pedagogický experiment
Pedagogický akční výzkum
9.3 Specializované metody a postupy užívané v pedagogické psychologii
Diagnostické interview
Psychologické testy
Projektivní psychologické techniky
Analýza herní činnosti
Projektivní techniky založené na principu hry
Výtvarné diagnostické techniky
Rozbor produktů arteterapie, ergoterapie, biblioterapie
Rozbor psychodramatu, loutkodramatu
Analýza průběhu psychoterapeutické skupiny a balintovské skupiny
Laboratorní pedagogicko-psychologický experiment
Terénní pedagogicko-psychologický experiment
Případové studie
Longitudinální studie
Bibliografické poznámky
Summary
O autorech
Seznam pramenů a literatury
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík


Autor: Richard Jedlička
Vazba: paperback
Formát: 167 x 240 x 30 mm
Počet stran: 528
Vydáno: 2018

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: