LETNÍ PROVOZNÍ INFORMACE najdete zde.

Interaktivní učebnice ČJ - V. díl - Skladba

Kód: DH2025
Tip
1 230 Kč
Skladem (3 ks)
Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žáci sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žákům nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost).
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.
Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i tzv. kontrolní karty, které žákům umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga.
Z hlediska obsahu se jedná o učebnice, které přinášejí průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. i 2. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice - zejména díky využívání vlastní aktivity dětí, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění - usnadňují dětem nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhají i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla a v neposlední řadě i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku.

Interaktivní učebnice ČJ - V. díl – skladba obsahuje:
- druhy vět podle postoje mluvčího
- pořádek slov ve větách, pořádek vět
- věta jednoduchá a souvětí - součástí je plastová pomůcka k významovým poměrům mezi větami
- psaní interpunkčních znamének ve větách a v souvětích
- vedlejší věty - součástí je plastová pomůcka ke druhům vedlejších vět
- větné členy

Výhody interaktivní učebnice:
- pomůcky pro jednotlivé okruhy lze využívat opakovaně
- umožňuje aktivní učení bez významnější zátěže pro učitele na přípravu výuky
- využívá zásad multisenzorického učení (zapojení více smyslových analyzátorů, snadnou manipulaci, propojení s pohybem)
- umožňuje poskytování okamžité zpětné vazby, včasnou a snadnou možnost korekce chybného postupu
- žáky vede k návyku sebekontroly
- umožňuje snadnější diferenciaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností jednotlivých žáků
- soubor pomůcek k daným okruhům nabízí individuální postup při zvládání daného vzdělávacího obsahu, možnost rozšíření či prohloubení aktuálně probíraného učiva, případně i volbu jiného okruhu učiva podle aktuálních potřeb žáků a pedagogů
- umožňuje snáze respektovat individuální pracovní tempo jednotlivých žáků, volit různé stupně obtížnosti v daném okruhu
- učiteli umožňuje snadnější rozfázování učiva na jednotlivé kroky, zaměření na konkrétní problém nebo jev v probíraném okruhu včetně ověření, jaký krok konkrétně žák zvládá
- umožňuje systematický postup při osvojování učiva a uchopení tohoto systému i samotnými žáky
- umožňuje nejen kvalitnější osvojování vědomostí z oblasti jazykové výchovy v souladu s očekávanými výstupy, ale rozvíjí i dovednosti a postoje jednotlivých žáků (např. dovednost aplikovat správně gramatická pravidla, vyvozovat a propojovat získané poznatky, postoj k vlastní chybě, automatizace sebekontroly)
- dává větší prostor k rozvíjení klíčových kompetencí (zejména kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní, ale i sociální a personální, občanské)
- lze ji využívat při individuální i skupinové práci žáků, práci ve dvojicích apod.
- umožňuje osvojování českého jazyka netradičním způsobem, formou příjemné činnosti, bez obav z neúspěchu

Využití interaktivní učebnice:
- při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zejména u žáků se specifickými poruchami učení (především s dysortografií), u žáků s ADHD (zejména při narušení paměti a koncentrace pozornosti)
- při vzdělávání v rámci individuální nebo i skupinové integrace
- při reedukaci specifických poruch učení (např. v rámci dysklubů apod.)
na 1. stupni základních škol jako součást výuky českého jazyka (jazykové výchovy)
na 2. stupni základních škol u žáků, kteří nemají potřebné znalosti nebo jistotu v aplikaci gramatických pravidel
- při výuce cizinců českému jazyku
- při vzdělávání u žáků nadaných v oblasti jazykové výchovy (v rámci obohacování nebo i akcelerace učiva)
- některé okruhy nebo jejich části lze využít i na základních školách speciálně určených pro žáky se zdravotním postižením, na základních školách praktických apod.
- v rámci mezipředmětových vztahů – kdykoliv budou mít žáci potřebu se ujistit o správnosti gramatického jevu
- v rámci doučování.

Učebnice obsahuje pořadač se šesti plastovými kapsami (s rozšířitelnou kapacitou a uzavíratelnou chlopní) k šesti okruhům pravopisu – součástí jednotlivých okruhů jsou metodické listy, pokyny pro děti, zjednodušená gramatická pravidla, vizualizované a manipulativní pomůcky, materiály k aplikaci a kontrolní karty (vše je zalaminované, s možností opakovaného použití).

Autorky: PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Kamila Randáková

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: