Provozní info COVID-19

Interaktivní učebnice ČJ - III. díl – Tvoření slov a význam slov

Neohodnoceno
 
Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žáci sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost)
Dostupnost Skladem (2 ks)
1 250 Kč
   
Kód produktu DH2023
Značka nakladatelství D+H
Kategorie Český jazyk
 
Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žákům nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost).
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.
Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i tzv. kontrolní karty, které žákům umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga.
Z hlediska obsahu se jedná o průřezovou učebnici, která přináší průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice zejména díky využívání vlastní aktivity žáků, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění usnadňuje žákům nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhá i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla, ale i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a chápání jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání a rozvoje osobního i kulturního bohatství.

Interaktivní učebnice ČJ - III. díl – tvoření slov a význam slov s následujícími okruhy:
stavba slov, slova příbuzná a tvary slov
způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování)
předpony a předložky
slova nadřazená, podřazená a souřadná
antonyma, synonyma, homonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná
slova spisovná a nespisovná, neutrální a citově zabarvená

Výhody interaktivní učebnice:
- pomůcky pro jednotlivé okruhy lze využívat opakovaně
- umožňuje aktivní učení bez významnější zátěže pro učitele na přípravu výuky
- využívá zásad multisenzorického učení (zapojení více smyslových analyzátorů, snadnou manipulaci, propojení s pohybem)
- umožňuje poskytování okamžité zpětné vazby, včasnou a snadnou možnost korekce chybného postupu
- žáky vede k návyku sebekontroly
- umožňuje snadnější diferenciaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností jednotlivých žáků
- soubor pomůcek k daným okruhům nabízí individuální postup při zvládání daného vzdělávacího obsahu, možnost rozšíření či prohloubení aktuálně probíraného učiva, případně i volbu jiného okruhu učiva podle aktuálních potřeb žáků a pedagogů
- umožňuje snáze respektovat individuální pracovní tempo jednotlivých žáků, volit různé stupně obtížnosti v daném okruhu
- učiteli umožňuje snadnější rozfázování učiva na jednotlivé kroky, zaměření na konkrétní problém nebo jev v probíraném okruhu včetně ověření, jaký krok konkrétně žák zvládá
- umožňuje systematický postup při osvojování učiva a uchopení tohoto systému i samotnými žáky
- umožňuje nejen kvalitnější osvojování vědomostí z oblasti jazykové výchovy v souladu s očekávanými výstupy, ale rozvíjí i dovednosti a postoje jednotlivých žáků (např. dovednost aplikovat správně gramatická pravidla, vyvozovat a propojovat získané poznatky, postoj k vlastní chybě, automatizace sebekontroly)
- dává větší prostor k rozvíjení klíčových kompetencí (zejména kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní, ale i sociální a personální, občanské)
- lze ji využívat při individuální i skupinové práci žáků, práci ve dvojicích apod.
- umožňuje osvojování českého jazyka netradičním způsobem, formou příjemné činnosti, bez obav z neúspěchu

Využití interaktivní učebnice:
- při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zejména u žáků se specifickými poruchami učení (především s dysortografií), u žáků s ADHD (zejména při narušení paměti a koncentrace pozornosti)
- při vzdělávání v rámci individuální nebo i skupinové integrace
- při reedukaci specifických poruch učení (např. v rámci dysklubů apod.)
na 1. stupni základních škol jako součást výuky českého jazyka (jazykové výchovy)
na 2. stupni základních škol u žáků, kteří nemají potřebné znalosti nebo jistotu v aplikaci gramatických pravidel
- při výuce cizinců českému jazyku
- při vzdělávání u žáků nadaných v oblasti jazykové výchovy (v rámci obohacování nebo i akcelerace učiva)
- některé okruhy nebo jejich části lze využít i na základních školách speciálně určených pro žáky se zdravotním postižením, na základních školách praktických apod.
- v rámci mezipředmětových vztahů – kdykoliv budou mít žáci potřebu se ujistit o správnosti gramatického jevu
- v rámci doučování.

Učebnice obsahuje pořadač se šesti plastovými kapsami (s rozšířitelnou kapacitou a uzavíratelnou chlopní) k šesti okruhům pravopisu – součástí jednotlivých okruhů jsou metodické listy, pokyny pro děti, zjednodušená gramatická pravidla, vizualizované a manipulativní pomůcky, materiály k aplikaci a kontrolní karty (vše je zalaminované, s možností opakovaného použití).

Autorky: PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Kamila Randáková

Podobné produkty

   
 • Akademická příručka českého jazyka Kód: EM0235811
  Akademická příručka českého jazyka
  Skladem (1)
  Kniha je určena jak široké veřejnosti, tak profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům.

  335 Kč
  Značka: Academia
 • Jsme v češtině doma? Kód: EM0217733
  Jsme v češtině doma?
  Skladem (1)
  Kniha je určena jak široké veřejnosti, tak profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům. Internetová jazyková příručka byla v roce 2009 oceněna Medailí MŠMT 1. stupně „za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol“.

  299 Kč
  Značka: Academia

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: